30 noiembrie

luni 29 nov. 2010

Fragment din Sfânta Scriptură pentru popor urmată de Vieţile sfinţilor, cuprinzând şi rugăciunile folosite de fiecare creştin în viaţa cea de toate zilele  de I. Popescu-Băjenaru

Sfântul, mărit şi lăudat, apostol Andrei, cel întâi chemat. – Sfântul apostol Andrei s-a născut în cetatea Betsaida, de lângă marea Galileii. El nu s-a căsătorit. La început a fost ucenicul Sfântului Ioan Bo­tezătorul ; iar după ce Ioan i-a arătat pe Mântuitorul Hristos, a chemat şi pe fratele său, Simon, care a fost nu­mit mai apoi Petru, şi au rămas ucenici ai Mântuitorului. Cât timp a stat Domnul Hristos pe pământ, Sfântul apostol Andrei i-a fost ca o slugă credincioasă, care nu se îndură să se despartă de stăpânul său nici o clipă. După înălţarea la ceruri a Mântuitorului, Sfântul Andrei porni să predice cuvântul dumnezeiesc în toată Bitinia, prin păr­­ţile Mării Negre şi în toată Tracia. Pretutindeni pe unde a purces a câştigat sufletele pentru credinţa în Dum­­ne­ze­ul Cel Atotputernic, întemeind biserici şi săvârşind fel de fel de minuni şi tămăduiri de boală.
După ce se opri câtva timp în Trapezunt şi apoi în Lazichia – cetăţi în răsăritul Mării Negre –, veni la Ie­­­ru­sa­lim de sărbătorile Paştelui, dorind să vadă pe fra­te­le său, apostolul Petru, precum şi pe apostolul Pavel, de care auzise că îmbrăţişase şi el credinţa Mântuitorului Hristos. Împlinindu-şi această dorinţă, după prăznuirea Paştelui, porni iarăşi să propovăduiască învăţăturile Mântuitorului. Multe cetăţi a cutreierat şi pe mulţi a scos din rătăcirea idolilor. Amintiri neşterse s-au păstrat de Sinopeni, din generaţie în generaţie, despre întâmplările sfântului Andrei în cetatea Sinope, căci multe a tras sfântul apostol până să-i câştige de partea credinţei Domnului Hristos. După ce mai cercetă câteva cetăţi, îndemnând lu­­mea să se pocăiască şi să se boteze, veni iarăşi la Ie­ru­sa­lim, unde se strânsese sobor mare pentru cercetarea pricinilor pe­tre­cute în vremea aceea. De aici trecu prin Meso­po­ta­mia, ve­ni în ţara Alanilor, unde rămase mai mult timp, şi apoi merse în cetatea Sevastopolului şi mai apoi în cuprinsul Vosporanilor, oameni liniştiţi, care-l pri­miră cu multă dra­goste şi supunere. Ajungând cu uce­nicii săi până la apa Niprului şi munţii Kievului, sfântul apostol grăi însoţitorilor săi : « Vedeţi aceşti munţi ? Nu peste mult va stră­luci peste ei darul Domnului. Şi se va clădi aici o cetate mare, şi biserici numeroase vor fi ridicate lui Dumnezeu şi se va lumi­na cu sfântul botez tot pământul Rusiei ! » Şi, suindu-se pe acei munţi, i-a binecuvântat, înfigând într-înşii sfânta cruce. Apoi a purces înlăuntrul Rusiei, cercetând toate ce­tăţile până unde se află acum cetatea Novgorodului. De-acolo s-a întors pe mare la cetatea Sinope. După ce rândui aici epis­cop pe unul din ucenici, veni la Bizantia Constanti­no­po­lul de azi – şi prin alte cetăţi din Tracia a purces, rân­duind pretutindeni episcopi pentru răspândirea şi în­tărirea cre­dinţei Mântuitorului. Şi prin Macedonia a fost, şi prin Tesalia, şi prin vestitul ostrov al Peloponezului Moreea de azi. În Paleapatra [Patras], cetate din Pelopo­nez, multe mi­nuni a săvârşit, câştigând de partea sa pe în­săşi soţia gu­ver­natorului şi pe fratele acestuia, pe care-l lecuise de boli grele. Sub imboldul credinţei, Creş­tinii au nimicit ca­piş­tele cu idoli, lucru ce a nemulţumit pe guvernator, care, deşi ţinea la Sfântul Andrei, a fost nevoit să-l arunce în tem­niţă. Aici, sfântul urmă să propovăduiască printre gra­tiile închisorii cuvântul Mân­tuitorului mulţimii care venise să-l scoată din temniţă. A doua zi, fiind adus la judecată, gu­vernatorul încercă să întoarcă pe Sfântul Andrei la cre­dinţa păgână, bineîn­ţeles fără a iz­bu­ti. După ce-l bătu groaznic, porunci să fie răstignit pe cruce, fiind legat cu frânghii, nu pironit – ca Domnul Hristos –, spre a se sfârşi din viaţă mai cu ane­voinţă. No­ro­dul voi să-l scape. Sfântul s-a rugat însă să fie lăsat să su­fe­re pentru Dom­nul său şi Mântuitorul lumii. Ve­nin­d însuşi guvernatorul, din îndemnul cumnatului său – cel vindecat de sfânt –, să-l coboare de pe cruce, sfântul s-a îm­potrivit cu în­dă­răt­­ni­­cie ; şi cei ce încercau să-i dez­lege frân­ghiile nu iz­bu­­teau, căci, cum îl atin­ge­au, mâinile li se făceau ca moarte.
Pe când se ruga, o lumină strălucitoare înconjură cru­cea ; iar odată cu pieirea luminii, Sfântul apostol An­drei îşi dădu sfârşitul, fiind în vârstă de optzeci de ani. Sfin­tele sale moaşte au fost îngropate cu cinste de soţia şi fratele guvernatorului în Paleapatra. De aici fură aduse mai apoi în Constantinopol, din porunca împăratului Con­stantie, fiul lui Constantin cel Mare, care le îngropă în biserica « Sfinţilor Apostoli », zidită de tatăl său, laolaltă cu moaştele apostolului Timotei, aduse din Efes, şi ale Sfân­tului apostol Luca, aduse din Tivele Beoţiei. Când Constan­tinopolul fu prădat de păgâni, cinstitele moaşte aflate aici au fost împărţite între dreptcredincioşii Creştini […].
Amintirea Sfântului Andrei o prăznuim la 30 no­iem­brie în fiecare an.

Lasati un comentariu

Comentariu